Bevezetés
A Marketingshop Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 4-6. III. em. 310/A., adószám: 24661685-2-15, mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http:// www.marketingshopkft.hu weboldal (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzat rendelkezéseit.

A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során. A Szolgáltató adatkezelésének célja a Honlap látogatóinak azonosítása, a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele, hírlevél küldése. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Fogalommeghatározások
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő (Szolgáltató): az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben az Adatkezelő -, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A Szolgáltató általi adatkezelésekre

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont (érintett hozzájárulása)
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont (szerződés teljesítése)
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítése) kerül sor.
Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

Társaságunk weboldalán az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

– a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
– kapcsolattartás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.)
– marketing tevékenység (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik
– on-line regisztráció (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelést végzünk
tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről.

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja. Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell.

 

A következő szabályok érvényesek marketing szolgáltatásunk igénybevétele esetében:

Az érintett személyes adatait csak akkor kezeljük, ha hozzájárult az adatkezeléshez, amelynek előzetesen meg kell történnie.
A hozzájárulásnak aktív cselekvésnek kell lennie, a ráutaló magatartás, vagy a hozzájárulás meg nem tértele értelemszerűen nem minősül hozzájárulásnak.
A hozzájárulás önkéntes, és bármikor visszavonható. Az érintettnek tényleges választási lehetőséggel kell, hogy éljen.
A hozzájárulás nem lehet előfeltétele a szolgáltatás igénybevételének, kivéve azt az esetet, ha hozzájárulás szükséges a szolgáltatásnyújtáshoz. (Így például az érintett címe a szállítás érdekében).
A hozzájárulás csupán az adott szolgáltatásra irányulhat, nem lehet összekapcsolni egyéb hozzájárulással.
A hozzájárulás visszavonása bármilyen csatornán keresztül történhet.
A lemondásról szóló tájékoztató tartalmazzon egy e-mail címet és egy postai címet is. Az adatkezelési tájékoztató a honlapon külön szerepel, nem része a szerződési feltételnek.
A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Cégnév: Markeingshop Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 4-6. III. em. 310/A.

 

Társaságunk nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, tekintettel arra, hogy Társaságunk főtevékenysége a webshop jellegénél fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését nem teszi szükségessé. Társaságunk azonban adatvédelmi szabályok betartása és betartatása céljából adatvédelmi megbízottat jelöl ki.

 

Az adatvédelmi megbízott elérhetőségei:

Név: Kun Péter

Telefonszám: +36-70/224-1411

E-mail cím: kunpeter69@gmail.com

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 4-6. III. em. 310/A. címre vagy elektronikusan a +36-70/224-1411 címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Adatfeldolgozás
Társaságunk adatfeldolgozást végzői kizárólag olyan utasításokat hajthatnak végre, amelyek írásban rögzítettek.
Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.
Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.
Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.
Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.
Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.
Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követ 3 munkanap. A Honlapon továbbá lehetőség van a regisztráció törlésére a Személyes adatok / Regisztráció törlése gombra kattintva. Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről maga le ne iratkozik a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva, amelynek hatására az adatok azonnal törlődnek az adatbázisból. Amennyiben Érintett levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton kéri, akkor Szolgáltató 3 munkanapon belül törli az Érintett adatait a rendszeréből.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
Regisztrációs adatok

A Honlapon történő szolgáltatás igénybevételének feltétele a regisztráció, melynek során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia alábbi adatokat: felhasználó név, jelszó, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

 

Hírlevél küldés

Szolgáltató lehetővé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél teszi lehetővé, hogy a felhasználó értesüljön az aktuális akciókról, nyereményjátékokról, amelyekre jelentkezni tud. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli. A hírlevélre történő feliratkozás megadásához szükséges adatok: regisztrációt követően az érintett email címe. Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással Ebben az esetben Szolgáltató minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel nem keresi meg az Érintettet.

 

Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. A Honlap html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai, a tárhelyszolgáltató valamint a csomagszállítást végző partnerei jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

 

A tárhely szolgáltató adatai

Neve: ICON MÉDIA Kft.6000 Kecskemét,Csóka u. 26

Adószám: 14275270-2-03

Telefon: 06-70/518-1943(Non-Stop)Fax: 06-76/200-207

Honlap: http://www.webdigital.hu

 

Csomagszállítást végző partnerek adatai: A MAGYAR POSTA ZRT.

Neve: A MAGYAR POSTA ZRT, székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6

Adószám: 10901232-2-44

Telefon: +36-1-767-8200

Honlap: http://www.posta.hu

AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 

Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 

Név: Markeingshop Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely/levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 4-6. III. em. 310/A.,

e-mail: kunmartashop2010@gmail.com

 

Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció vagy a megrendelés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

ADATBIZTONSÁG
Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Regisztráció
Tartalma: ˝Az Adatkezelési szabályzatot elolvastam, megfelelően tájékoztattak az adataim kezelésével kapcsolatban és a www.marketingshopkft.hu oldalra történő regisztrációm során megadott adataimat a Szolgáltató az Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja.”

Hírlevél küldés
Tartalma: „A hírlevélre történő feliratkozással elfogadom, illetve kért adataim önkéntes megadásával kifejezetten hozzájárulok, hogy adataim a Magyarország Kft. (székhely: 1117 Budapest, Bercsényi utca 25. 4. em.; Cégjegyzékszám: 01-09-165880.; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 10751020-2-43.; a továbbiakban: Whirlpool) direkt marketing adatbázisába kerüljenek. Ezáltal Feljogosítom a Marketingshop Kft-t arra, hogy személyes adataimat – esetleges tiltási, illetve együttműködést megszakító nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a saját marketing tevékenységével összefüggésben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassa. E-mail címem és telefonszámom megadásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Marketingshop Kft. a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön a részemre e az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a továbbiakban nem kívánom, hogy a névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressenek, adataim törlését a nyilvántartásból bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül kérhetem, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.”

 

A webáruház tevékenységhez kezelt adatok
A webáruházban történő vásárláshoz az érintett által megadott személyes adatok: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, az érintett által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, az érintett által alkalmazott átvételi és fizetési mód, az érintett vásárlásainak tételösszege.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintettek bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. A Társaság a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t az érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Érintett jogai
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek
megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.
Adatvédelmi incidens
Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek. A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Regisztráció:
˝Az Adatkezelési szabályzatot elolvastam, megfelelően tájékoztattak az adataim kezelésével kapcsolatban és a www.marketingshopkft.hu oldalra történő regisztrációm során megadott adataimat a Szolgáltató az Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja.”

Hírlevél küldés:
„A hírlevélre történő feliratkozással elfogadom, illetve kért adataim önkéntes megadásával kifejezetten hozzájárulok, hogy adataim a Magyarország Kft. (székhely: 1117 Budapest, Bercsényi utca 25. 4. em.; Cégjegyzékszám: 01-09-165880.; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 10751020-2-43.; a továbbiakban: Whirlpool) direkt marketing adatbázisába kerüljenek. Ezáltal Feljogosítom a Marketingshop Kft-t arra, hogy személyes adataimat – esetleges tiltási, illetve együttműködést megszakító nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a saját marketing tevékenységével összefüggésben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassa. E-mail címem és telefonszámom megadásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Marketingshop Kft. a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön a részemre e az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a továbbiakban nem kívánom, hogy a névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressenek, adataim törlését a nyilvántartásból bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül kérhetem, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.”
 

______________________________

Kun Márta
ügyvezető

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére.RENDBENSzabályzat